Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Identiteit van AQUAZIO

Geregistreerde naam van AQUAZIO: AQUAZIO

Geregistreerd adres: Rijksstraatweg 63, 6573CJ Beek-Ubbergen;

Telefoonnummer: +31 6 401 93 574

Openingstijden: 09:00 – 17:00 tijdens werkdagen;

E-mailadres: info@aquazio.nl

Nummer Nederlandse Kamer van Koophandel: 77611918

Artikel 2 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en elke uitnodiging tot koop van AQUAZIO en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen AQUAZIO en de Consument.

Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de Consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal AQUAZIO voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij AQUAZIO zijn in te zien en dat zij op verzoek van de Consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

In afwijking van het vorige lid kan, indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de Consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal AQUAZIO voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

Artikel 3 – Aanbieding

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Het aanbod bevat een volledige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Consument mogelijk te maken. Als AQUAZIO gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. AQUAZIO is niet gebonden aan kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod.

Elk aanbod zal zodanige informatie bevatten, dat voor de Consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 4. Overeenkomst

Een overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

Voor zover de Consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt AQUAZIO onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door AQUAZIO is bevestigd, kan de Consument de overeenkomst ontbinden.

Voor zover de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft AQUAZIO passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt zij voor een veilige webomgeving. Indien de Consument elektronisch kan betalen, zal AQUAZIO daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

Voor zover de wet dat toelaat, kan AQUAZIO zich op de hoogte stellen of de Consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en omstandigheden die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de feiten en omstandigheden meebrengen dat AQUAZIO de overeenkomst niet kan sluiten, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

AQUAZIO zal uiterlijk bij de levering van het product aan de Consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de Consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen, meesturen

de voorwaarden waaronder de Consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken en de wijze waarop dit gebeurt, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht

de informatie over garanties en service na aankoop

de prijs inclusief alle belastingen en heffingen voor het product, de dienst of de digitale inhoud; de leveringskosten, indien van toepassing; en de wijze van betaling, levering of uitvoering van de overeenkomst op afstand

indien de consument over een herroepingsrecht beschikt, het standaardformulier voor herroeping.

Artikel 5 – Herroepingsrecht

De Consument kan een overeenkomst tot aankoop van een product gedurende een bedenktermijn van 30 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. AQUAZIO kan de Consument vragen naar de reden van herroeping. Dit verplicht de Consument niet tot openbaarmaking van deze reden.

De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag dat de Consument of een vooraf door de Consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of,

indien de consument meerdere producten in dezelfde volgorde heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. AQUAZIO kan, mits zij de Consument hiervan voorafgaand aan het bestelproces duidelijk op de hoogte heeft gesteld, een bestelling van meerdere producten met verschillende levertijden weigeren;

b. indien de levering van een product uit meerdere zendingen of onderdelen bestaat: de dag waarop de Consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending heeft ontvangen of de door hem aangewezen, de laatste zending of het laatste onderdeel ontvangen.

Verlengde bedenktijd:

Indien AQUAZIO de Consument niet de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het standaardformulier voor herroeping heeft verstrekt, loopt de bedenktijd nog gedurende twaalf maanden na afloop van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel bepaalde bedenktijd.

Indien AQUAZIO de in het vorige lid bedoelde informatie aan de Consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 30 dagen na de dag waarop de Consument deze informatie heeft ontvangen.

Artikel 6 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om de aard, de kenmerken en de goede werking ervan vast te stellen, met dien verstande dat de Consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou doen.

De Consument is als enige aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een behandeling van het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

De Consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als AQUAZIO de Consument niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 7 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de Consument en de daaraan verbonden kosten

Indien de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het standaardformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan AQUAZIO.

De Consument zendt het product zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen vanaf de datum volgend op de in lid 1 bedoelde melding, terug, of overhandigt het aan AQUAZIO of haar gemachtigde. Dit is niet vereist indien AQUAZIO heeft aangeboden het product persoonlijk af te halen. De Consument wordt in ieder geval geacht de terugzendtermijn in acht te hebben genomen indien hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

De Consument zendt het product met alle geleverde toebehoren, in de originele staat en verpakking, en conform de door AQUAZIO verstrekte redelijke en duidelijke instructies, terug.

Het risico en de bewijslast voor het juist en tijdig uitoefenen van het herroepingsrecht berust bij de Consument.

De Consument draagt de directe kosten van het terugzenden van het product. Indien AQUAZIO niet heeft gesteld dat de Consument deze kosten moet dragen of indien AQUAZIO stelt dat zij de kosten zelf zal dragen, hoeft de Consument de kosten voor het terugzenden van het product niet te dragen.

Indien de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden eventuele aanvullende overeenkomsten automatisch ontbonden.

Artikel 8 – Verplichtingen van AQUAZIO in geval van herroeping

Indien AQUAZIO de melding van herroeping door de Consument langs elektronische weg mogelijk maakt, zendt zij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

AQUAZIO vergoedt alle betalingen van de Consument, inclusief eventuele leveringskosten door AQUAZIO in rekening gebracht voor het geretourneerde product, direct doch uiterlijk binnen 30 dagen na de dag waarop de Consument de herroeping heeft medegedeeld. Tenzij AQUAZIO aanbiedt het product zelf af te halen, kan zij terugbetaling achterhouden totdat zij het product heeft ontvangen of totdat de Consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

AQUAZIO zal de betaling terugbetalen met hetzelfde betaalmiddel dat de Consument heeft gebruikt, tenzij de Consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de Consument.

Indien de Consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft AQUAZIO de gemaakte kosten voor de duurdere methode niet te vergoeden.

Artikel 9 – De prijs

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven. De verzendkosten van het product worden zichtbaar op het moment dat de consument het product aan zijn of haar winkelwagen heeft toegevoegd.

Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien AQUAZIO dit bedongen heeft en

deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen, of

de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

De in de productaanbiedingen genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Artikel 10 – Nakoming van de overeenkomst en extra garantie

AQUAZIO staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat AQUAZIO er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

Door AQUAZIO, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte aanvullende garantie beperkt niet de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover AQUAZIO kan doen gelden indien AQUAZIO is tekortgeschoten in de nakoming van haar deel van de overeenkomst.

Onder “aanvullende garantie” wordt verstaan iedere verbintenis van AQUAZIO, haar toeleverancier, importeur of producent, waarbij AQUAZIO aan de Consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is, in geval zij is tekortgeschoten in de volledige nakoming van haar deel van de overeenkomst.

Artikel 11 – Levering en uitvoering

AQUAZIO zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.

Als plaats van levering geldt het adres dat de Consument aan AQUAZIO kenbaar heeft gemaakt.

Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal AQUAZIO geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 20 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien de bezorging niet dan wel niet geheel kan worden uitgevoerd, ontvangt de Consument hiervan uiterlijk dertig dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

Na ontbinding conform het vorige lid zal AQUAZIO het bedrag dat de Consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.

Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij AQUAZIO tot het moment van bezorging aan de Consument of een vooraf aangewezen en aan AQUAZIO bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 – Onderzoeksplicht/klachten

De Consument dient de Producten binnen 8 dagen na aflevering van de Producten te onderzoeken op de juiste kwaliteit en kwantiteit conform de tussen Partijen overeengekomen contractvoorwaarden. Indien de Consument een gebrek in de hoeveelheid en/of kwaliteit van de geleverde Producten constateert, dient hij dit gebrek onmiddellijk na constatering, doch uiterlijk binnen 8 dagen na aflevering van de Producten schriftelijk aan AQUAZIO te melden. Indien de Consument aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet had kunnen voorkomen (verborgen gebrek), dient de Consument het gebrek binnen 8 dagen na ontdekking, althans binnen 8 dagen nadat het gebrek redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden, schriftelijk aan AQUAZIO te melden.

De in dit artikel bedoelde schriftelijke melding dient een zo gedetailleerd mogelijke

omschrijving van het gebrek. Tevens dient de Consument het factuurnummer en de bij de levering behorende pakbon te vermelden, zodat AQUAZIO zo adequaat mogelijk op de klacht kan reageren.

Indien een klacht niet binnen de in dit artikel vermelde termijn is gemeld en/of niet voldoet aan de in dit artikel gestelde eisen, dan komen alle rechten van de

consument ter zake van het geconstateerde gebrek of de geconstateerde tekortkoming van rechtswege vervallen.

Indien een klacht gegrond wordt verklaard, al dan niet door AQUAZIO, heeft AQUAZIO de keuze hetzij het betreffende deel van de levering aan de Consument te herstellen/repareren of opnieuw te leveren, hetzij voor het betreffende deel van de levering een creditnota aan de Consument te zenden, welke alsdan geacht wordt te zijn vervallen. Indien een klacht gegrond is verklaard, heeft de consument geen recht op enige andere vorm van schadevergoeding dan als bedoeld in de vorige zin.

De Consument is slechts gerechtigd producten aan AQUAZIO te retourneren na voorafgaande schriftelijke toestemming van AQUAZIO. Retourzendingen waaraan geen klacht en gegevens omtrent de klacht alsmede schriftelijke toestemming van AQUAZIO zijn voorafgegaan, zijn niet toegestaan. Indien de Consument in strijd met deze bepalingen de producten alsnog of zonder deugdelijke grond retourneert, houdt AQUAZIO deze producten, voor zover deze niet door AQUAZIO zijn geweigerd, ter beschikking van de Consument, en wel voor rekening en risico van de Consument. AQUAZIO houdt deze producten onder zich zonder enige erkenning van de juistheid van een beroep op garantie door de Consument. De kosten van retourzending komen voor rekening van de Consument.

Een klacht ontslaat de Consument niet van zijn of haar betalingsverplichtingen.

Artikel 14 – Overmacht

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken alsmede de gevolgen daarvan, voorzien of niet-voorzien, waarop AQUAZIO geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor AQUAZIO niet in staat is haar verplichtingen na te komen of waardoor de nakoming van haar verplichtingen dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat deze in redelijkheid niet van AQUAZIO kan worden gevergd. Te denken valt aan stakingen binnen de ondernemingen van AQUAZIO of van derden, alsmede aan extreme weersomstandigheden, machinebreuk, storingen in de levering van energie en de omstandigheid dat AQUAZIO een prestatie die in verband met de door haar te leveren prestatie van belang is, niet, niet tijdig of niet behoorlijk zal ontvangen. AQUAZIO heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat AQUAZIO haar verbintenis had moeten nakomen.

Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is zowel AQUAZIO als de Consument gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

AQUAZIO is gerechtigd betaling te vorderen van al hetgeen door of namens AQUAZIO uit hoofde van de overeenkomst met de Consument is gepresteerd vóór het tijdstip waarop de overmacht intrad.

Artikel 15 – Betaling

Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de Consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 30 dagen na het ingaan van de bedenktijd, of bij gebreke van een bedenktijd binnen 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst.

In het geval van een consumentenkoop kan de consument niet verplicht worden om meer dan 50% vooruit te betalen volgens de algemene voorwaarden. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

De Consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan AQUAZIO te melden.

AQUAZIO accepteert de volgende betaalmethoden:

iDeal, Klarna (pay later), Credit card & Bancontact.

Artikel 16 – Gevolgen van betalingsachterstand/invorderingskosten

Indien de Consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is hij, nadat hij door AQUAZIO is gewezen op de te late betaling en hem een nadere termijn van 30 dagen is gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, en hij binnen deze termijn van 30 dagen nog steeds niet heeft betaald, over de openstaande schuld de wettelijke rente verschuldigd en is AQUAZIO gerechtigd de door haar gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. De maximale incassokosten bedragen: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,-; 10% over de daarop volgende € 2.500,- en 5% over de daarop volgende € 5.000,-, met een minimum van € 40,-. AQUAZIO kan ten voordele van de Consument afwijken van de genoemde bedragen en percentages.

Alle producten, geleverd of te leveren, blijven uitsluitend eigendom van AQUAZIO, totdat alle vorderingen van AQUAZIO op de Consument op enig moment, waaronder de vorderingen genoemd in Boek 3 artikel 92 lid 2 BW, volledig zijn voldaan.

Totdat de eigendom van de zaken op de Consument is overgegaan, mag de Consument de zaken niet doorverkopen, verpanden of aan derden enig ander recht daarop verlenen

Artikel 17 – Klachtenregeling

AQUAZIO beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij AQUAZIO, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

Bij AQUAZIO ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door AQUAZIO binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 18 – Aansprakelijkheid

Indien in of buiten rechte komt vast te staan dat AQUAZIO jegens de Consument aansprakelijk is voor schade die in verband met de overeenkomst, dan wel uit onrechtmatige daad, of uit enige andere hoofde wordt geleden, dan is deze aansprakelijkheid, daaronder begrepen een eventuele betalingsverplichting op grond van Boek 6 artikel 230 en/of 271 van het Burgerlijk Wetboek, te allen tijde in zijn geheel beperkt op de navolgende wijze:

AQUAZIO is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een aanname van AQUAZIO op basis van door of namens de Consument verstrekte onjuiste gegevens/bestanden;

b. AQUAZIO is niet aansprakelijk voor door de Consument geleden winstderving, gederfde inkomsten, gederfde omzet, gemiste besparingen, schade door bedrijfs- en andersoortige stagnatie;

c. De aansprakelijkheid van AQUAZIO, daaronder begrepen een eventuele betalingsverplichting op grond van Boek 6 artikel 230 en/of 271 van het Burgerlijk Wetboek, jegens de Consument is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van AQUAZIO wordt uitbetaald;

d. Indien de aansprakelijkheidsverzekering van AQUAZIO – om welke reden dan ook – niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van AQUAZIO, inclusief een eventuele betalingsverplichting op grond van Boek 6 artikel 230 en/of 271 BW, beperkt tot:

– de nettowaarde van de factuur met betrekking tot de producten waarop de schadeveroorzakende gebeurtenis betrekking heeft of, indien meerdere facturen betrekking hebben op de schadeveroorzakende gebeurtenis, de nettowaarde van de laatste van deze reeks facturen die door AQUAZIO aan de Consument is verzonden vóór het moment waarop de schadeveroorzakende gebeurtenis zich heeft voorgedaan;

– of, indien de schadeveroorzakende gebeurtenis niet berust op de levering van producten, of hiervoor geen factuur is verzonden, de nettowaarde van de laatste door AQUAZIO aan de Consument verzonden factuur voorafgaand aan het moment waarop de schadeveroorzakende gebeurtenis zich heeft voorgedaan.

In het geval de aansprakelijkheidsverzekering van AQUAZIO – om welke reden dan ook – niet tot uitkering overgaat, geldt de totale aansprakelijkheid van AQUAZIO, inclusief een eventuele betalingsverplichting op grond van Boek 6 artikel 230 en/of 271 BW, jegens de Consument ter zake van toerekenbare tekortkoming in de, volledige of tijdige, nakoming, of uit enige andere hoofde – ongeacht het aantal schadeveroorzakende gebeurtenissen – in geen geval meer zal bedragen dan de netto waarde van de laatste factuur die AQUAZIO aan de Consument heeft gezonden voorafgaand aan het moment waarop de schadeveroorzakende gebeurtenis zich heeft voorgedaan, met dien verstande dat de totale aansprakelijkheid van AQUAZIO niet meer zal bedragen dan maximaal € 10.000.

Deze beperkingen gelden uitsluitend niet in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van AQUAZIO en/of de bedrijfsleiding van AQUAZIO.

Alle medewerkers van AQUAZIO kunnen op bovenstaande bepalingen een beroep doen jegens de Consument en zo nodig ook jegens met AQUAZIO gelijkgestelde derden.

Schade waarvoor AQUAZIO aansprakelijk kan worden gehouden, dient zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 15 dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk bij AQUAZIO te worden gemeld, op straffe van verval van het recht op vergoeding van deze schade. Deze termijn geldt niet indien de Consument kan aantonen dat er een geldige reden is waarom deze schade niet eerder gemeld had kunnen worden.

Een aansprakelijkheidsvordering jegens AQUAZIO vervalt binnen 12 maanden nadat de Consument bekend is geworden met de schadeveroorzakende gebeurtenis of hiermee redelijkerwijs bekend had moeten zijn.

Artikel – 19 Vrijwaring

De Consument is aansprakelijk voor alle schade, verliezen, kosten en uitgaven, waaronder begrepen maar uitdrukkelijk niet beperkt tot advocaatkosten, die AQUAZIO of derden lijden als gevolg van of in verband met een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de Consument, ongeacht of die schade is veroorzaakt door de Consument, zijn of haar personeel of een andere (rechts)persoon of zaak waarvoor AQUAZIO rechtens aansprakelijk is.

De Consument vrijwaart AQUAZIO volledig tegen alle aanspraken van derden ter zake van schade, verliezen, kosten en uitgaven van derden die voortvloeien uit of verband houden met een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de Consument, waaronder begrepen maar uitdrukkelijk niet beperkt tot aanspraken als bedoeld in Boek 6 artikel 85 juncto artikel 190 BW, alsmede de in die artikelen genoemde drempelbedragen, alsmede aanspraken wegens (i) inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht in verband met de geleverde zaken, (ii) productaansprakelijkheid, productveiligheid en relevante wereldwijde wetgeving op het gebied van productaansprakelijkheid, lichamelijk letsel en/of dood, (iii) verlies van of schade aan goederen, en/of (iiii) vermeende of daadwerkelijke schending door AQUAZIO van enige in deze Overeenkomst opgenomen garantie, toezegging, verplichting, aansprakelijkheid en/of verplichting, voortvloeiend uit of verband houdend met de Overeenkomst en/of Producten of het gebruik en de exploitatie daarvan, dan wel voortvloeiend uit of verband houdend met handelingen of schendingen door AQUAZIO uit hoofde van deze Overeenkomst.

Indien AQUAZIO uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Consument gehouden AQUAZIO zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem of haar in de betreffende situatie verwacht mag worden.

De Consument draagt zorg voor een adequate verzekering ter dekking van het uitvoeringsrisico als hiervoor bedoeld. De Consument dient AQUAZIO op eerste verzoek aan te tonen dat hij aan deze verplichting heeft voldaan. Het eigen risico is te allen tijde voor rekening van de Consument. Indien de Consument in verband met een eventuele aansprakelijkheid jegens AQUAZIO aanspraak kan maken op een uitkering uit hoofde van een verzekeringsovereenkomst, dient de Consument ervoor zorg te dragen dat deze betalingen rechtstreeks aan AQUAZIO worden gedaan. Een eventuele uitkering aan AQUAZIO uit hoofde van een door de Consument gesloten verzekeringsovereenkomst laat onverlet de aanspraken van AQUAZIO op schadevergoeding jegens de Consument, voor zover deze de uitkering te boven gaan.

De Consument is te allen tijde verplicht om alles te doen wat in zijn vermogen ligt om de schade te beperken.

Mocht de Consument in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is AQUAZIO, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van AQUAZIO en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Consument.

Artikel 20 – Rechten van intellectuele en industriële eigendom

De Consument zal zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AQUAZIO geen gebruik maken van de naam of merken van AQUAZIO, noch van woorden, afbeeldingen of symbolen die naar het oordeel van de Consument de betrokkenheid van AQUAZIO bij of haar instemming met enige door AQUAZIO opgestelde schriftelijke of mondelinge reclame of presentatie, logboek, plan, advies, brochure, nieuwsbrief, boek of ander uitgegeven materiaal kunnen impliceren.

De levering van producten door AQUAZIO aan de Consument op grond van een overeenkomst houdt uitdrukkelijk geen overdracht in van enig recht van intellectuele of industriële eigendom. Alle werken die AQUAZIO in het kader van de overeenkomst aan de Consument ter beschikking stelt, blijven eigendom van AQUAZIO. De Consument zal deze werken slechts gebruiken ten behoeve van en in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, binnen het kader van de overeenkomst, en mogen niet zonder voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van AQUAZIO geheel of gedeeltelijk worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of op enigerlei wijze ter beschikking van derden worden gesteld, dan wel op enigerlei andere wijze worden gebruikt.

Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom waaronder begrepen maar niet beperkt tot merk-, auteurs-, model- en databankrechten, handelsnaamrechten, octrooirechten, die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst zijn gebruikt of zijn ontstaan en/of die in de Producten of in een advies zijn opgenomen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot producten, productieprocessen, toepassingen, concepten, ontwerpen, tekeningen, uitvindingen, modellen, technieken, werken, methoden, uitkomsten, creaties, presentaties, computerprogramma’s, knowhow, dataverzamelingen en andere kennis, berusten uitsluitend bij AQUAZIO, tenzij anders is overeengekomen.

Het is de Consument niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de door AQUAZIO geleverde Producten of de daarbij behorende materialen te verwijderen of te wijzigen.

De Consument zal alle intellectuele en industriële eigendomsrechten van AQUAZIO te allen tijde volledig respecteren.

Artikel 21 – Overdracht van rechten en verplichtingen

De Consument is niet gerechtigd de rechten en/of verplichtingen uit de Overeenkomst aan een derde te verkopen en/of over te dragen.

AQUAZIO is wel gerechtigd haar aanspraken op betaling aan een derde over te dragen.

Artikel 22 – Geschillen

Op overeenkomsten tussen AQUAZIO en de Consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft AQUAZIO het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een eventueel geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 23 Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen.

Artikel 24 – Wijziging van deze algemene voorwaarden

Wijzigingen in deze algemene voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande dat bij toepasselijkheid van wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.

Vragen? Neem gerust contact op!